k1 105310105 k10 0 k16 1 k17 22 k2 imposs8ble k21 2 k23 0 k4 H4sIAAAAAAAAA6WT0Q2DMAxEF3Iln51AUL86Qwe4AVihwzfJ8UnVokrgI9zlYUdif2YzsDiDiMpk1EpAEhK9LLyBC-HuXAmijtLobMQLnAiP3xD4H7GdIkZGG36CBMf-M9ClI-nr_xnl60D-bZz6cRy_cirLR8zF4z0byfYH0nxIlSySYr3qeZ01Dl8rtCHP3OTNKs40HmVWuXCFlArFQolYDSPuEkhiSggVoqS8lJdqrQhWBMuUVyRqOPWF8WcN2abg6FuUOBqE2u1yhzULy7VaZ9Z-9fv-BsS4nv6gAwAA k41 0 k42 0 k43 0 k45 0 k48 1 k50 35 k6 249704268 k64 0 k66 10 k8 0 k80 6 k81 0 k9 0 k95 653 kCEK 4